Contact Us
WBA ASIA (WBA ASIA Boxing Association)
• Office: Hye-Chun Bldg. 11Fl. #382, Gang-Nam dae-ro 354, Gang-Nam gu, Seoul, 06242, South Korea
• Tel: +822 876 6454
• Fax: +82504 469 8024